1

محصول را انتخاب کنید

50GB FTP Backup

100GB FTP Backup

200GB FTP Backup

500GB FTP Backup

1TB FTP Backup

2TB FTP Backup

2

نام/دامنه سرویس

3

استفاده از کد تخفیف

تغییر دوره پرداخت

مجموع پرداخت دوره‌ای:

82,500 تومان ماهانه