1

محصول را انتخاب کنید

نمایندگی میزبانی وب بسته یک

فضا
5GB
پهنای باند (ماهانه)
300GB
تعداد اکانت
20
Oversell
check

نمایندگی میزبانی وب بسته دو

فضا
10GB
پهنای باند (ماهانه)
500GB
تعداد اکانت
35
Oversell
check

نمایندگی میزبانی وب بسته سه

فضا
20GB
پهنای باند (ماهانه)
600GB
تعداد اکانت
60
Oversell
check

نمایندگی میزبانی وب بسته چهار

فضا
30GB
پهنای باند (ماهانه)
700GB
تعداد اکانت
70
Oversell
check

نمایندگی میزبانی وب بسته پنج

فضا
50GB
پهنای باند (ماهانه)
1TB
تعداد اکانت
100
Oversell
check

نمایندگی میزبانی وب بسته شش

فضا
80GB
پهنای باند (ماهانه)
1.5TB
تعداد اکانت
150
Oversell
check
2

نام/دامنه سرویس

3

استفاده از کد تخفیف

تغییر دوره پرداخت

مجموع پرداخت دوره‌ای:

1,417,900 تومان ماهانه