1

محصول را انتخاب کنید

میزبانی وب - بسته VIP یک

کنترل پنل
سی‌پنل
میزان فضا
500MB
تعداد ایمیل
نامحدود
تعداد دیتابیس
نامحدود
تعداد ساب‌دامین
نامحدود
تعداد اکانت FTP
نامحدود
تعداد پارک‌دامین
0
پهنای‌باند ماهانه
20GB
تعداد پردازنده
2
میزان RAM
2

میزبانی وب - بسته VIP دو

کنترل پنل
سی‌پنل
میزان فضا
1GB
تعداد ایمیل
نامحدود
تعداد دیتابیس
نامحدود
تعداد ساب‌دامین
نامحدود
تعداد اکانت FTP
نامحدود
تعداد پارک‌دامین
2
پهنای‌باند ماهانه
55GB
تعداد پردازنده
2
میزان RAM
2

میزبانی وب - بسته VIP سه

کنترل پنل
سی‌پنل
میزان فضا
2GB
تعداد ایمیل
نامحدود
تعداد دیتابیس
نامحدود
تعداد ساب‌دامین
نامحدود
تعداد اکانت FTP
نامحدود
تعداد پارک‌دامین
5
پهنای‌باند ماهانه
90GB
تعداد پردازنده
2
میزان RAM
2.5GB

میزبانی وب - بسته VIP چهار

کنترل پنل
سی‌پنل
میزان فضا
5GB
تعداد ایمیل
نامحدود
تعداد دیتابیس
نامحدود
تعداد ساب‌دامین
نامحدود
تعداد اکانت FTP
نامحدود
تعداد پارک‌دامین
8
پهنای‌باند ماهانه
300GB
تعداد پردازنده
2
میزان RAM
2.5GB

میزبانی وب - بسته VIP پنج

کنترل پنل
سی‌پنل
میزان فضا
10GB
تعداد ایمیل
نامحدود
تعداد دیتابیس
نامحدود
تعداد ساب‌دامین
نامحدود
تعداد اکانت FTP
نامحدود
تعداد پارک‌دامین
10
پهنای‌باند ماهانه
400GB
تعداد پردازنده
2
میزان RAM
3GB

میزبانی وب - بسته VIP شش

کنترل پنل
سی‌پنل
میزان فضا
20GB
تعداد ایمیل
نامحدود
تعداد دیتابیس
نامحدود
تعداد ساب‌دامین
نامحدود
تعداد اکانت FTP
نامحدود
تعداد پارک‌دامین
12
پهنای‌باند ماهانه
500GB
تعداد پردازنده
2
میزان RAM
3GB

میزبانی وب - بسته VIP هفت

کنترل پنل
سی‌پنل
میزان فضا
50GB
تعداد ایمیل
نامحدود
تعداد دیتابیس
نامحدود
تعداد ساب‌دامین
نامحدود
تعداد اکانت FTP
نامحدود
تعداد پارک‌دامین
10
پهنای‌باند ماهانه
600GB
تعداد پردازنده
2
میزان RAM
3.5GB
2

افزونه

3

نام/دامنه سرویس

4

استفاده از کد تخفیف

تغییر دوره پرداخت

مجموع پرداخت دوره‌ای:

251,900 تومان ماهانه