1

محصول را انتخاب کنید

کولوکیشن سیتاد (دانا)

Power
1Amp
Acceptable Hardware
Server, Switch, ...
Internet Uplink
1G & 10G
Dual Power Connectivity
check
Redundant Cooling
check
DDoS Protection
check
Backup Power
UPS & Generator
Monthly Remote Hands
Optional
Hardware Installation Service
check
Own IP Announcement (BGP)
check
Internet Traffic
Unlimited (Fair Usage)
Private Management Network (ILO, IPMI, ...)
close
Setup Fee (Once)
200,000 Toman

کولوکیشن فن‌آوا (داده‌پردازی)

Power
1Amp
Acceptable Hardware
Server, Switch, ...
Internet Uplink
1G & 10G
Dual Power Connectivity
check
Redundant Cooling
check
DDoS Protection
check
Backup Power
UPS & Generator
Monthly Remote Hands
Optional
Hardware Installation Service
check
Own IP Announcement (BGP)
check
Internet Traffic
Unlimited (Fair Usage)
Private Management Network (ILO, IPMI, ...)
close
Setup Fee (Once)
200,000 Toman

کولوکیشن پارس‌آنلاین (آپادانا)

Power
1Amp
Acceptable Hardware
Server, Switch, ...
Internet Uplink
1G & 10G
Dual Power Connectivity
check
Redundant Cooling
check
DDoS Protection
check
Backup Power
UPS & Generator
Monthly Remote Hands
Optional
Hardware Installation Service
check
Own IP Announcement (BGP)
check
Internet Traffic
Unlimited (Fair Usage)
Private Management Network (ILO, IPMI, ...)
close
Setup Fee (Once)
200,000 Toman

کولوکیشن آسیاتک (برج میلاد)

Power
1Amp
Acceptable Hardware
Server, Switch, ...
Internet Uplink
1G & 10G
Dual Power Connectivity
close
Redundant Cooling
check
DDoS Protection
check
Backup Power
UPS & Generator
Monthly Remote Hands
Optional
Hardware Installation Service
check
Own IP Announcement (BGP)
check
Internet Traffic
Unlimited (Fair Usage)
Private Management Network (ILO, IPMI, ...)
close
Setup Fee (Once)
200,000 Toman
تماس
بگیرید

کولوکیشن آمریکا (کولوکراسینگ)

Power
1Amp
Acceptable Hardware
Server, Switch, ...
Internet Uplink
1G
Dual Power Connectivity
close
Redundant Cooling
check
DDoS Protection
check
Backup Power
UPS & Generator
Monthly Remote Hands
Optional
Hardware Installation Service
check
Own IP Announcement (BGP)
check
Internet Traffic
Unlimited (Fair Usage)
Private Management Network (ILO, IPMI, ...)
close
Setup Fee (Once)
200,000 Toman
تماس
بگیرید

کولوکیشن سینداد (آزادگان)

Power
1Amp
Acceptable Hardware
Server, Switch, ...
Internet Uplink
10G Fiber (Up to 40G)
Dual Power Connectivity
check
Redundant Cooling
check
DDoS Protection
check
Backup Power
UPS & Generator
Monthly Remote Hands
Free
Hardware Installation Service
check
Own IP Announcement (BGP)
check
Internet Traffic
Unlimited (Fair Usage)
Private Management Network (ILO, IPMI, ...)
check
Setup Fee (Once)
200,000 Toman
2

اندازه سرور *

سرور یا تجهیز شما در رک چند یونیت فضا نیاز دارد؟
یک یونیت
دو یونیت ( 2,800,000 تومان ماهانه )
سه یونیت ( 5,600,000 تومان ماهانه )
چهار یونیت ( 8,400,000 تومان ماهانه )
پنج یونیت ( 11,200,000 تومان ماهانه )
شش یونیت ( 14,000,000 تومان ماهانه )
هفت یونیت ( 16,800,000 تومان ماهانه )
هشت یونیت ( 19,600,000 تومان ماهانه )
نه یونیت ( 22,400,000 تومان ماهانه )
ده یونیت ( 25,200,000 تومان ماهانه )
یازده یونیت ( 28,000,000 تومان ماهانه )
دوازده یونیت ( 30,800,000 تومان ماهانه )
3

تعداد آپلینک 10G

0
4

افزونه

5

استفاده از کد تخفیف

تغییر دوره پرداخت

مجموع پرداخت دوره‌ای:

3,080,000 تومان ماهانه