واحد پول

قیمت دامنه

پسوند دامنه ثبت انتقال تمدید
.com 689,000 تومان 689,000 تومان 729,000 تومان
.ir 51,000 تومان 51,000 تومان 51,000 تومان
.net 1,065,515 تومان 1,081,713 تومان 1,065,515 تومان
.org 909,827 تومان 910,727 تومان 909,827 تومان
.co 2,159,827 تومان 2,159,827 تومان 2,159,827 تومان
.info 269,078 تومان 1,591,073 تومان 1,591,073 تومان
.biz 1,366,091 تومان 1,366,091 تومان 1,366,091 تومان
.blog 1,816,055 تومان 1,816,055 تومان 1,816,055 تومان
.ac.ir 51,000 تومان 51,000 تومان 51,000 تومان
.co.ir 51,000 تومان 51,000 تومان 51,000 تومان
.net.ir 51,000 تومان 51,000 تومان 51,000 تومان
.org.ir 51,000 تومان 51,000 تومان 51,000 تومان
.sch.ir 51,000 تومان 51,000 تومان 51,000 تومان
.in 456,263 تومان 456,263 تومان 456,263 تومان
.us 584,953 تومان 584,953 تومان 584,953 تومان
.uk 467,063 تومان !رایگان 467,063 تومان
.me 869,330 تومان 1,330,094 تومان 1,330,094 تومان
.tv 758,252 تومان 759,002 تومان 758,252 تومان
.cc 758,252 تومان 759,002 تومان 758,252 تومان
.eu 152,088 تومان 434,665 تومان 409,467 تومان
.es 418,467 تومان !رایگان 418,467 تومان
.co.uk 467,063 تومان !رایگان 467,063 تومان
.cloud 1,366,091 تومان 1,366,091 تومان 1,366,091 تومان
.app 1,096,112 تومان 1,096,112 تومان 1,096,112 تومان
.ru 142,189 تومان 142,189 تومان 142,189 تومان
.pro 238,481 تومان 1,591,073 تومان 1,591,073 تومان
.shop 116,091 تومان 2,176,026 تومان 2,176,026 تومان
.asia 916,127 تومان 916,127 تومان 916,127 تومان
.rocks 758,252 تومان 759,002 تومان 758,252 تومان
.love 1,816,055 تومان 1,816,055 تومان 1,816,055 تومان
.cat 629,050 تومان 1,549,676 تومان 1,549,676 تومان
.link 646,148 تومان 646,148 تومان 646,148 تومان
.xyz 224,082 تومان 916,127 تومان 916,127 تومان
.ae 2,670,986 تومان 2,670,986 تومان 2,670,986 تومان
.co.com 1,799,856 تومان 1,799,856 تومان 1,799,856 تومان
.company 476,962 تومان 916,127 تومان 916,127 تومان
.site 179,086 تومان 2,266,019 تومان 2,266,019 تومان
.top 111,591 تومان 360,871 تومان 360,871 تومان
.website 1,816,055 تومان 1,816,055 تومان 1,816,055 تومان
.io 3,509,719 تومان 3,779,698 تومان 3,779,698 تومان
.bz 1,529,878 تومان 1,529,878 تومان 1,529,878 تومان
.de 376,170 تومان 274,478 تومان 274,478 تومان
.shopping 894,528 تومان 2,086,033 تومان 2,086,033 تومان
.store 269,078 تومان 3,615,911 تومان 3,615,911 تومان
.vip 1,096,112 تومان 1,096,112 تومان 1,096,112 تومان
.one 1,528,978 تومان 601,152 تومان 601,152 تومان
.gold 596,652 تومان 6,765,659 تومان 6,765,659 تومان
.market 2,535,997 تومان 2,535,997 تومان 2,535,997 تومان
.markets 596,652 تومان 1,996,040 تومان 1,996,040 تومان
.business 238,481 تومان 826,134 تومان 826,134 تومان
.trade 464,363 تومان