1

محصول را انتخاب کنید

USWin-A

فضا
50MB
پهنای باند
1GB

USWin-B

فضا
100MB
پهنای باند
2GB

USWin-C

فضا
200MB
پهنای باند
4GB

USWin-D

فضا
500MB
پهنای باند
10GB

USWin-E

فضا
1GB
پهنای باند
20GB

USWin-F

فضا
2GB
پهنای باند
40GB

USWin-G

فضا
5GB
پهنای باند
100GB

USWin-H

فضا
10GB
پهنای باند
200GB

USWin-I

فضا
20GB
پهنای باند
400GB
2

نام/دامنه سرویس

3

استفاده از کد تخفیف

مجموع پرداختی این صورتحساب:

1,514,010 تومان