1

محصول را انتخاب کنید

میزبانی وب لینوکس امریکا - بسته A

فضا
100MB
پهنای باند (ماهانه)
2GB
تعداد پارک دامنه
2
CloudLinux
check

میزبانی وب لینوکس امریکا - بسته B

فضا
200MB
پهنای باند (ماهانه)
4GB
تعداد پارک دامنه
3
CloudLinux
check

میزبانی وب لینوکس امریکا - بسته C

فضا
500MB
پهنای باند (ماهانه)
10GB
تعداد پارک دامنه
4
CloudLinux
check

میزبانی وب لینوکس امریکا - بسته D

فضا
1GB
پهنای باند (ماهانه)
20GB
تعداد پارک دامنه
5
CloudLinux
check

میزبانی وب لینوکس امریکا - بسته E

فضا
2GB
پهنای باند (ماهانه)
40GB
تعداد پارک دامنه
6
CloudLinux
check

میزبانی وب لینوکس امریکا - بسته F

فضا
5GB
پهنای باند (ماهانه)
100GB
تعداد پارک دامنه
7
CloudLinux
check

میزبانی وب لینوکس امریکا - بسته G

فضا
10GB
پهنای باند (ماهانه)
200GB
تعداد پارک دامنه
8
CloudLinux
check

میزبانی وب لینوکس امریکا - بسته H

فضا
20GB
پهنای باند (ماهانه)
400GB
تعداد پارک دامنه
9
CloudLinux
check

میزبانی وب لینوکس امریکا - بسته I

فضا
40GB
پهنای باند (ماهانه)
800GB
تعداد پارک دامنه
10
CloudLinux
check
2

افزونه

3

نام/دامنه سرویس

4

استفاده از کد تخفیف

مجموع پرداختی این صورتحساب:

757,900 تومان