1

محصول را انتخاب کنید

میزبانی وب لینوکس ایران - بسته A

کنترل پنل
دایرکت ادمین
میزان فضا
100MB
تعداد ایمیل
نامحدود
تعداد دیتابیس
نامحدود
تعداد ساب‌دامین
نامحدود
تعداد اکانت FTP
نامحدود
تعداد پارک‌دامین
۱
پهنای‌باند ماهانه
10GB

میزبانی وب لینوکس ایران - بسته B

کنترل پنل
دایرکت ادمین
میزان فضا
200MB
تعداد ایمیل
نامحدود
تعداد دیتابیس
نامحدود
تعداد ساب‌دامین
نامحدود
تعداد اکانت FTP
نامحدود
تعداد پارک‌دامین
۲
پهنای‌باند ماهانه
15GB

میزبانی وب لینوکس ایران - بسته C

کنترل پنل
دایرکت ادمین
میزان فضا
500MB
تعداد ایمیل
نامحدود
تعداد دیتابیس
نامحدود
تعداد ساب‌دامین
نامحدود
تعداد اکانت FTP
نامحدود
تعداد پارک‌دامین
۳
پهنای‌باند ماهانه
30GB

میزبانی وب لینوکس ایران - بسته D

کنترل پنل
دایرکت ادمین
میزان فضا
1GB
تعداد ایمیل
نامحدود
تعداد دیتابیس
نامحدود
تعداد ساب‌دامین
نامحدود
تعداد اکانت FTP
نامحدود
تعداد پارک‌دامین
۴
پهنای‌باند ماهانه
40GB

میزبانی وب لینوکس ایران - بسته E

کنترل پنل
دایرکت ادمین
میزان فضا
2GB
تعداد ایمیل
نامحدود
تعداد دیتابیس
نامحدود
تعداد ساب‌دامین
نامحدود
تعداد اکانت FTP
نامحدود
تعداد پارک‌دامین
۵
پهنای‌باند ماهانه
80GB

میزبانی وب لینوکس ایران - بسته F

کنترل پنل
دایرکت ادمین
میزان فضا
5GB
تعداد ایمیل
نامحدود
تعداد دیتابیس
نامحدود
تعداد ساب‌دامین
نامحدود
تعداد اکانت FTP
نامحدود
تعداد پارک‌دامین
۶
پهنای‌باند ماهانه
100GB

میزبانی وب لینوکس ایران - بسته G

کنترل پنل
دایرکت ادمین
میزان فضا
10GB
تعداد ایمیل
نامحدود
تعداد دیتابیس
نامحدود
تعداد ساب‌دامین
نامحدود
تعداد اکانت FTP
نامحدود
تعداد پارک‌دامین
۷
پهنای‌باند ماهانه
200GB

میزبانی وب لینوکس ایران - بسته H

کنترل پنل
دایرکت ادمین
میزان فضا
20GB
تعداد ایمیل
نامحدود
تعداد دیتابیس
نامحدود
تعداد ساب‌دامین
نامحدود
تعداد اکانت FTP
نامحدود
تعداد پارک‌دامین
۸
پهنای‌باند ماهانه
400GB

میزبانی وب لینوکس ایران - بسته I

کنترل پنل
دایرکت ادمین
میزان فضا
40GB
تعداد ایمیل
نامحدود
تعداد دیتابیس
نامحدود
تعداد ساب‌دامین
نامحدود
تعداد اکانت FTP
نامحدود
تعداد پارک‌دامین
۹
پهنای‌باند ماهانه
800GB
2

نام/دامنه سرویس

3

استفاده از کد تخفیف

مجموع پرداختی این صورتحساب:

380,410 تومان