1

محصول را انتخاب کنید

میزبانی وب - بسته اقتصادی یک

کنترل پنل
پلسک
میزان فضا
500MB
تعداد ایمیل
نامحدود
تعداد دیتابیس
نامحدود
تعداد ساب‌دامین
نامحدود
تعداد اکانت FTP
نامحدود
تعداد دامین
1
پهنای‌باند ماهانه
20GB

میزبانی وب - بسته اقتصادی دو

کنترل پنل
پلسک
میزان فضا
1GB
تعداد ایمیل
نامحدود
تعداد دیتابیس
نامحدود
تعداد ساب‌دامین
نامحدود
تعداد اکانت FTP
نامحدود
تعداد دامین
2
پهنای‌باند ماهانه
نامحدود

میزبانی وب - بسته اقتصادی سه

کنترل پنل
پلسک
میزان فضا
2GB
تعداد ایمیل
نامحدود
تعداد دیتابیس
نامحدود
تعداد ساب‌دامین
نامحدود
تعداد اکانت FTP
نامحدود
تعداد دامین
۳
پهنای‌باند ماهانه
70GB

میزبانی وب - بسته اقتصادی چهار

کنترل پنل
پلسک
میزان فضا
5GB
تعداد ایمیل
نامحدود
تعداد دیتابیس
نامحدود
تعداد ساب‌دامین
نامحدود
تعداد اکانت FTP
نامحدود
تعداد پارک‌دامین
5
پهنای‌باند ماهانه
100GB

میزبانی وب - بسته اقتصادی پنج

کنترل پنل
پلسک
میزان فضا
10GB
تعداد ایمیل
نامحدود
تعداد دیتابیس
نامحدود
تعداد ساب‌دامین
نامحدود
تعداد اکانت FTP
نامحدود
تعداد دامین
5
پهنای‌باند ماهانه
200GB

میزبانی وب - بسته اقتصادی شش

کنترل پنل
پلسک
میزان فضا
20GB
تعداد ایمیل
نامحدود
تعداد دیتابیس
نامحدود
تعداد ساب‌دامین
نامحدود
تعداد اکانت FTP
نامحدود
تعداد دامین
6
پهنای‌باند ماهانه
300GB
2

نام/دامنه سرویس

3

استفاده از کد تخفیف

مجموع پرداختی این صورتحساب:

537,900 تومان