1

محصول را انتخاب کنید

سرور اختصاصی امریکا - بسته A

سرور اختصاصی امریکا - بسته B

سرور اختصاصی امریکا - بسته C

سرور اختصاصی امریکا - بسته D

سرور اختصاصی امریکا - بسته E

سرور اختصاصی امریکا - بسته F

2

Hostname


3

IP Subnet

تعداد آی‌پی مورد نیاز برای سرور خود را مشخص کنید
4

IP Subnet (Additional)

درصورت نیاز به سابنت اضافی انتخاب کنید
5

استفاده از کد تخفیف

تغییر دوره پرداخت

مجموع پرداخت دوره‌ای:

1,618,650 تومان ماهانه